Nondiscriminatory
October 15, 2016
 español     Tiếng Việt     繁體中文    한국어     Deutsch
اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ       Hmoob​         Tagalog      français    ລາວ 
ภาษาไทย    Urdu     tsalagi gawonihisdi    ﻓﺎرﺳﯽ   myanma bhasa
 
 
 
Spanish: ​ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 918-749-5714  
Vietnamese:​ CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 918-749-5714  
Chinese:​ 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 ​918-749-5714
Korean:​ 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  ​918-749-​번으로 전화해 주십시오.
German:​ ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 918-749-5714  
Arabic    رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ:5714-749-918ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ:  إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن.  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗ
Hmong:​ LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus ​Hmoob​, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 918-749-5714  
Tagalog:​ PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 918-749-5714  
French:​ Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 918-749-5714  
Laotian:​ ໂປດ ຊາບ:  ຖ້ າ ວ່ າ ທ່ ານ ເວົ ້ າ ພາ ສາ ລາວ , ​ການ ບໍ ລິ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼ ື ອ ດ້ ານ ພາ ສາ, ໂດຍບໍ ່ ເສັ ຽ ຄ່ າ, ແມ່ນມີ  ພ້ອມໃຫ້  ທ່ ານ. ໂທ ຣ  918-749-5714  
Thai:​ เรียน :  ​ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร  918-749-5714  
Urdu:  ﺗﻮ آپ ﮐﻮ زﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﺖ ﻣﯽں دﺳﺘﯿﺎب ﮦیں ۔ ﮐﺎل ﮐﺮیں ، ﺧﺒﺮدار: اﮔﺮ آپ اردو ﺑﻮﻟﺖے ﮦیں 5714-749-918  
Cherokee: Hagsesda: iyuhno hyiwoniha [tsalagi gawonihisdi]. Call 918-749-5714
Persian:  ﺗﺴﻬﯿﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ، ﻓﺎرﺳﯽ  ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ  :اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن   .  ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 5714-749-918  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
Burmese: aahtuu garu pyuraan:  sain tarwaanhkanaahkamae [ htany swin bharsarhcakarr],  bharsarhcakarr aakuuaanyemyarr n  saungmhu,  hcakarr mapyawwtaat shin,  sain mha rashinineparsai . 918-749-5714  hkaw par